Xovxwm & Kev lom zem

Zoo siab txais tos koj tuaj koom peb, tsham saib peb, ua tsaug.

Mloog tam sim no

Business directory

Zoo siab tso koj li lag luam rau ntawm no, sau ntawv rau peb.
Me
Taj Laj Vibnais
Vinai Market

Yob ib lub Khw Hmoob nyob rau Brooklyn Center, Minnesota. Muaj txhua yam muag, tso dej haus, Txhuv, Zaub thiab African Food.

Me
Hmong Vientiane Tour
Ncig Tebchaws

Peb muaj ntau lub tsheb, ntau hom tsheb xauj rau koj tsav, thauj koj mus ncig ua sis rau txhua txhia chaws hauv teb chaws Laos “tus nqis pheej yig.

Me
Wisconsin Home Health Care
Tsev Kajsiab

Serving most of Wisconsin including: Green Bay, Manitowoc, Sheboygan, Oshkosh, Fond Du Lac, Appleton, more.

Me
Hmong World Ministries Radio
Vaj Lugkub

Vision: Reach the World with God's Love. Train leaders and provide counseling. Build churches and stabilize them with self-reliant projects.

Your business
Sponsored

Me
Your business
Koj li lag luam

Peb yuav pab tso koj li lag luam rau ntawm no, peb lub vasab muaj neeg saib ib hlis twg txog 10 txhiab leej. Sauv ntawv mus rau peb tau.

Get in Touch

Feel free to drop us a line to contact us


Service

Peb pab tau koj
 • 1. Radio Live Broadcast

  Qhia thiab nruab ib lub Internet Radio rau koj, hu peb tau txhua lub sij hawm

 • 2. Video Livestream

  Peb pab thiab qhia koj tsim ib tshooj TV rau hauv koj lub website, los yog hauv Youtube rau koj.

 • 3. Website

  Peb pab koj thiab qhia nrog rau txua ib lub Vas Sab rau koj tau.

 • 4. Question

  email rau kuv ntawm hmongfreedom@gmail.com los yog kevxavtiam21@yahoo.com.