Mloog tam sim no

10 Nqi ntawm ib tug thawj cojIb tug thawj coj qhov tsis tsim nyog ua kiag yog:

1. txhob saib tsis taus yus cov npom.
2. txhob pom yus tus kheej zoo dua lwm tus.
3. txhob dag siv neeg yam tsis ncaj ncees.
4. txhob saib dej ua ntu neeg ua plhu.
5. txhob xaiv kwv xaiv tij xaiv neej xaiv tsav hlub.
6. txhob ua ntau siab.
7. txhob siab muag.
8. txhob ua tag mam xav. 
9. txhob ua dej num yam tsis muaj laj txheej.
10. tsis paub daws teeb meem zoo. 

Yam uas ib tug thawj coj tsim nyog ua:

1. saib cov npom tseem ceeb.
2. siab zoo.
3. hlub lwm tus yam siab dawb paug thiab ncaj ncees.
4. coj ncaj.
5. hlub cov deb cov ze sib npaug zos.
6. ntseeg yus tus kheej.
7. hias tau ua tau.
8. xav tag mam ua.
9. ua dej num muaj laj lw.
10. paub daws teeb meem.

No comments:

Post a Comment