Mloog tam sim no

Hnub lub ntiaj teb kawg

Ob qho Yeebyajkiab no yog hais ua lus Thaib, lawv piav txog tus saub Fabkis cov lus sau cia 500 xyoo dhau los txog rau niaj hnub niam no.  Yog koj paub lus Thaib koj nias ntawm 2 daim duab no koj yuav mus saib tau.  Yog muaj lus nug, xav tau kev pab dab tsi sau ntawv rau hauv no.  Ua tsaug.No comments:

Post a Comment